У МЗС пояснили, чому не можна розривати дипвідносини з Росією

Спілкування без посередників – це основна причина, чому українські дипломати не розривають відносин з Росією. Таке пояснення дав директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв в ефірі одного з українських телеканалів.

Êóïîëà Ñâÿòî-Ìèõàéëîâñêîãî ñîáîðà îòðàæàþòñÿ â òàáëè÷êå íà çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë Óêðàèíû (ÌÈÄ) â Êèåâå, âî âòîðíèê, 5 ìàÿ 2009 ã. Ôîòî Âëàäèìèðà Ãîíòàðà / ÓÍÈÀÍ

Як приклад він нагадав, що Грузія з Федерацією спілкується лише через Швейцарію. Якщо ж Київ розірве дипвідносини, то може втратити можливість захищати і витягувати з полону своїх громадян.

Макеєв наголосив, що контакти на інших рівнях з агресором  практично відсутні. Винятком є спілкування  у “нормандському форматі”, спрямоване на вирішення конфлікту на Донбасі. Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що Україні доведеться запроваджувати щодо Росії більш жорсткі заходи, ніж візовий режим.

 

РЕКЛАМА:
>
загрузка...