У Львові з колонії втік засуджений за вбивство

У Львові з виправної колонії втік засуджений за вбивство ув’язнений.

Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ N55 â Âîëüíÿíñêå (Çàïîðîæñêàÿ îáë. ), 29 àïðåëÿ 2016ã. Â ýòîò äåíü â Ñîôèåâñêîé èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹55 ïðîøåë äåíü îòêðûòûõ äâåðåé. Ðîäñòâåííèêè è æóðíàëèñòû îçíàêîìèëèñü ñ óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ îñóæäåííûõ. Ôîòî Ïðèëåïà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ
Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.
За даними відомства, 38-річний засуджений за ст. 115 КК України (вбивство), який у 2011 році за рішенням суду було позбавлено волі на 9 років, втік з колонії 8 серпня, близько 21:45. Його прикмети: зріст близько 175 см, середньої статури, коротка стрижка. Всі обставини події і можливе місце перебування втікача встановлюються.
Всі обставини події і можливе місце перебування втікача встановлюються.

РЕКЛАМА:
>
загрузка...